torna al dizionario

Grafia e Indicazioni di Pronuncia |  Avvertenze |  Indicazioni Grammaticali |  Abbreviazioni |  Artìcoi e preposizions articolèdes
I possessives |  I numerai |  La formazion del plural |  La declinazion de l'agetif |  L verb: la coniugazions regolères
I verbes ausilières |  I verbes modai |  I verbes iregolères |  Verbes con mudament vocalich
I tempes componui |  La coniugazion reflessiva |  La coniugazion passiva

Tabeles de gramatica

1. Artìcoi e preposizions articolèdes

L'artìcol determinatif


mascolin Feminin
singolèr l - l' la - l'
plural i la - les
Ej.:

l ciapel, l'amich
la garneta, l'enrosadira, la ua
la touses, la ombrìes (l'ombrìes)
i bec, i èlbres Met vèrda! la does, les cater

L'artìcol indeterminatif


mascolin Feminin
singolèr n na - n'
plural -
-
Ej.: n cian, n om na beza, n'àzola, na ostarìa, na ìtena na outa (n'outa)

La preposizions articolèdesmascolin
feminin
sg.
pl. sg.
pl.
de del de l' di de la de l' de la (les)
a al a l' ai a la a l' a la (les)
da dal da l' dai da la da l' da la (les)
te tel te l' ti te la te l' te la (les)
su sul su l' sui su la su l' su la (les)
co(n)
col co l' coi co la co l' co la (les)
con l con l' con i con la con l' con la (les)

Grafia e Indicazioni di Pronuncia |  Avvertenze |  Indicazioni Grammaticali |  Abbreviazioni |  Artìcoi e preposizions articolèdes
I possessives |  I numerai |  La formazion del plural |  La declinazion de l'agetif |  L verb: la coniugazions regolères
I verbes ausilières |  I verbes modai |  I verbes iregolères |  Verbes con mudament vocalich
I tempes componui |  La coniugazion reflessiva |  La coniugazion passiva

torna al dizionario