torna al dizionario

Grafia e Indicazioni di Pronuncia |  Avvertenze |  Indicazioni Grammaticali |  Abbreviazioni |  Artìcoi e preposizions articolèdes
I possessives |  I numerai |  La formazion del plural |  La declinazion de l'agetif |  L verb: la coniugazions regolères
I verbes ausilières |  I verbes modai |  I verbes iregolères |  Verbes con mudament vocalich
I tempes componui |  La coniugazion reflessiva |  La coniugazion passiva

Tabeles de gramatica

9. I verbes iregolères

fèr *

(così anche: dèr, stèr, trèr)


Indicatif Congiuntif
prejent imperfet futur prejent imperfet
fae fajee fajaré * fae fajesse
tu te fès fajees fajarès faes fajesses
el, ela fèsc fajea fajarà fae fajessa
nos fajon fajaane fajaron fajane fajassane
vo fajede fajaède fajarede fajède fajassède
ic, eles fèsc fajea fajarà fae fajessa

Formes interogatives
fae? fajee? fajaré?
fajesse?
tu fèste? fajéeste? fajarèste?
fajésseste?
el fèjel? fajéel? fajarèl?
fajéssel?
ela fèjela? fajéela? fajarèla?
fajéssela?
nos fajone? fajaane? fajarone?
fajassane?
vo fajede? fajaède? fajarede?
fajassède?
ic fèjei? fajéei? fajarèi?
fajéssei?
eles fèjeles? fajéeles? fajarèles?
fajésseles?


Imperatif
Partizip passà Gerundie
fà!
fat fata fajan
fajé!
fac fates

* Meno bene faré, farès, farà, faron, farede, farà. Lo stesso nelle forme interrogative.

saerIndicatif Congiuntif
prejent imperfet futur prejent imperfet


saee saaré sapie saesse
tu te sès saees saarès sapies saesses
el, ela saea saarà sapie saessa
nos saon saane saaron sapiane saassane
vo saede saède saarede sapiède saassède
ic, eles saea saarà sapie saessa

Formes interogatives
sé? saee? saaré?
saesse?
tu sèste? saéeste? saarèste?
saésseste?
el sèl? saéel? saarèl?
saéssel?
ela sèla? saéela? saarèla?
saéssela?
nos saone? saane? saarone?
saassane?
vo saede? saède? saarede?
saassède?
ic sèi? saéei? saarèi?
saéssei?
eles sèles? saéeles? saarèles?
saésseles?
Imperatif
Partizip passà Gerundie
sàpieste!
sapù sapuda saan
sapià!
sapui sapudes

creerIndicatif Congiuntif
prejent imperfet futur prejent imperfet
cree * cherdee cherdaré cree cherdesse
tu te crees cherdees cherdarès crees cherdesses
el, ela cree cherdea cherdarà cree cherdessa
nos cherdon cherdaane cherdaron cherdane cherdassane
vo cherdede cherdaède cherdarede cherdède cherdassède
ic, eles cree cherdea cherdarà cree cherdessa

Formes interogatives
cree? cherdee? cherdaré?
cherdesse?
tu créeste? cherdéeste? cherdarèste?
cherdésseste?
el créel? cherdéel? cherdarèl?
cherdéssel?
ela créela? cherdéela? cherdarèla?
cherdéssela?
nos cherdone? cherdaane? cherdarone?
cherdassane?
vo cherdede? cherdaède? cherdarede?
cherdassède?
ic créei? cherdéei? cherdarèi?
cherdéssei?
eles créeles? cherdéeles? cherdarèles?
cherdésseles?
Imperatif
Partizip passà
Gerundie
cree! ~ creit!
cherdù cherduda cherdan
cherdé!
cherdui cherdudes

* Nell'indicativo presente sono frequenti anche le forme derivate dal parallelo creser (creiser): crese (creise), creis, creit, all'interrogativa crese? (creise?), creiste?, creisel?, creisela?, ecc.

torIndicatif Congiuntif
prejent imperfet futur prejent imperfet
tole tolee tolaré tole tolesse
tu te toles tolees tolarès toles tolesses
el, ela tol tolea tolarà tole tolessa
nos tolon tolaane tolaron tolane tolassane
vo tolede tolaède tolarede tolède tolassède
ic, eles tol tolea tolarà tole tolessa

Formes interogatives
tole? tolee? tolaré?
tolesse?
tu tòleste? toléeste? tolarèste?
tolésseste?
el tòlel? toléel? tolarèl?
toléssel?
ela tòlela? toléela? tolarèla?
toléssela?
nos tolone? tolaane? tolarone?
tolassane?
vo tolede? tolaède? tolarede?
tolassède?
ic tòlei? toléei? tolarèi?
toléssei?
eles tòleles? toléeles? tolarèles?
tolésseles?
Imperatif
Partizip passà Gerundie
tol!
tout touta tolan
tolé!
touc toutes

dirIndicatif Congiuntif
prejent imperfet futur prejent imperfet
die dijee diré die dijesse
tu te dis dijees dirès dies dijesses
el, ela disc dijea dirà die dijessa
nos dijon dijaane diron dijane dijassane
vo dijede dijaède direde dijède dijassède
ic, eles disc dijea dirà die dijessa

Formes interogatives
die? dijee? diré?
dijesse?
el dìjel? dijéel? dirèl?
dijéssel?
ela dìjela? dijéela? dirèla?
dijéssela
nos dijone? dijaane? dirone?
dijassane?
vo dijede? dijaède? direde?
dijassède?
ic dìjei? dijéei? dirèi?
dijéssei?
eles dìjeles? dijéeles? dirèles?
dijésseles?
Imperatif
Partizip passà Gerundie
dì!
dit dita dijan
dijé!
dic dites

jirIndicatif Congiuntif
prejent imperfet futur prejent imperfet
vae jìe jiré vae jisse
tu te vès jìes jirès vaes jisses
el, ela va jìa jirà vae jissa
nos jon jiane jiron jane jissane
vo jide jiède jirede jède jissède
ic, eles va jìa jirà vae jissa

Formes interogatives
vae? jìe? jiré?
jisse?
tu vèste? jìeste? jirèste?
jìsseste?
el vèl? jìel? jirèl?
jìssel?
ela vèla? jìela? jirèla?
jìssela?
nos jone? jiane? jirone?
jissane?
vo jide? jiède? jirede?
jissède?
ic vèi? jìei? jirèi?
jìssei?
eles vèles? jìeles? jirèles?
jìsseles?
Imperatif
Partizip passà Gerundie
va!
jit jita jan
jì!
jic jites

tegnir

(così anche: vegnir, revegnir, retegnir, contegnir, ecc.)


Indicatif Congiuntif
prejent imperfet futur prejent imperfet
tegne tegnìe tegnaré ** tegne tegnisse
tu te tegnes tegnìes tegnarès tegnes tegnisses
el, ela tegn * tegnìa tegnarà tegne tegnissa
nos tegnon tegnaane tegnaron tegnane tegnassane **
vo tegnide tegnaède tegnarede tegnède tegnassède **
ic, eles tegn * tegnìa tegnarà tegne tegnissa

Formes interogatives
tegne? tegnìe? tegnaré?
tegnisse?
tu tégneste? tegnìeste? tegnarèste?
tegnìsseste?
el tégnel? tegnìel? tegnarèl?
tegnìssel?
ela tégnela? tegnìela? tegnarèla?
tegnìssela?
nos tegnone? tegnaane? tegnarone?
tegnassane?
vo tegnide? tegnaède? tegnarede?
tegnassède?
ic tégnei? tegnìei? tegnarèi?
tegnìssei?
eles tégneles? tegnìeles? tegnarèles?
tegnìsseles?
Imperatif
Partizip passà
Gerundie
tegn! *
tegnù tegnuda tegnan
tegnì!
tegnui tegnudes

* Pronuncia /ten/ ~ /teñ/. ** Anche tegniré, tegnirès, tegnirà, tegniron, tegnirede, tegnirà e tegnissane, tegnissède. Lo stesso per la forma interrogativa.

Grafia e Indicazioni di Pronuncia |  Avvertenze |  Indicazioni Grammaticali |  Abbreviazioni |  Artìcoi e preposizions articolèdes
I possessives |  I numerai |  La formazion del plural |  La declinazion de l'agetif |  L verb: la coniugazions regolères
I verbes ausilières |  I verbes modai |  I verbes iregolères |  Verbes con mudament vocalich
I tempes componui |  La coniugazion reflessiva |  La coniugazion passiva

torna al dizionario